گوزن زرد کشته شد پلنگ شکار شد درخت قطع شد جنگل نابود شد خرس نابود شد!

وقتی این اخبار به گوشم میرسد ناخودآگاه به فکر فرو میروم این فنس ها برای ماست یا برای حیوان ها؟ ما در باغ وحش زندگی میکنیم یا حیوانات؟ طبق کدام قانون آنهارا محصور در فنس میدانیم و خود را آزاد در طرف دیگ فنس؟شاید ما را آنطرف حصارها محصور کرده اند تا با لگد هایمان و گاز گرفتن هایمان و حمله ور شدن هایمان بهشان آسیبی نزنیم! ولی باز هم آسیب میزنیم!! 

این روزها طبق آمار رسمی فعالان محیط زیستی زیاد هستند که بسیار قابل تقدیرند ,و هرچه در این زمینه سرمایه گذاری میشود تا گونه های درحال انقراض را حفظ کنند با  یک حماقت یک فرد بی فکر به باد فنا میروند .این است پیروزی حماقت بر عقلانیت!

ای کاش یک دهم افرادی که به فکر حفظ محیط زیست بودند ,به فکر حفظ اندیشه و شعور بودند. یک دهم همین سرمایه درجای درستش برای حفظ عقل ! به کار میرفت. تا ذهن اصلاح نشود فرهنگ ثروتمند نمیشود و انسان بی فرهنگ جانوری است که به جان خودش و جامعه می افتد و از اخلاق و مدنیت آزار ندادن حیوانات چیزی نمیفهمد, هرچند هم تمام انسان ها در گوشش بخوانند که" گوزن را نزن به تو آزاری نمیرساند" فایده ندارد. اگر احترام به حریم دیگران را یاد بگیریم اگر احترام به حقوق دیگران را یاد بگیریم ,دیگر به حریم و حقوق آدمها خرسها گوزنها درختان   تعرض نمیکنیم و در تعاملی آرمانی در کنار یکدیگر زندگی خواهیم کرد.این ها اصول اولیه فرهنگ هستند و شامل فقیرترین جوامع نیز میشود.نتیجه گیری: کتاب بخوانیم و حیوانات را نکشیم!!