در تمام جهانبینی هایی که از سر تفکر به افکار دیگران تبدیل شدند یک اصل ثابت و مشترک در میان است ,آگاهی و اندیشه!

اندیشه آگاه و آگاهی اندیشمند لازمه ی رشد و تکامل انسان در همه ابعاد زندگی است چه رشد اقتصادی و حال و هوای زندگی و چه رشد فکری و حال و هوای جهان, و این خود, نیازمند دانستن است .حتی اندیشه هایی که به پسرفت منجر شدند به سیر تکاملی تاریخ کمک کردند تا انسان بداند این اندیشه به پیشرفت و تکامل کمک نمیکند. کتاب موجودی است که فرصت  دانستن را به انسان میدهد. همان عاملی که به رشد بشریت می انجامد .

با این سخن کوتاه میبینیم که هر آنچه انسان تاکنون دارد و خواهد داشت به کتاب وابسته است. کتابهایی که خوانده شدند و اندیشیده شدند  و عمل شدند. چه کتابهای آشپزی که نحوه طبخ آش شله قلمکار را به ما میرسانند و چه کتابهای علمی تصرف فضا و چه کتاب های فتح قله ی شناخت خود, همگی به "ما" دانستن و آگاهی میبخشند تا در فرصت عمر دو رقمی که دراختیار ماست پله های رشد را بالا رویم. عمری که با دودوتا چارتای ساده میتوان تبدیل به روز و ساعتش کرد ,اصلا همه اش برای ندانستن و نخواندن و دنبال یک لقمه نان دویدن , تنها یک دقیقه چند دقیقه یک ساعت دو ساعت سه ساعت ... برای خواندن و دانستن و یک لقمه دانایی , واقعا معامله ی  سودمندی است 


بیاییم روزانه وقت اندکی را خرج کتاب کنیم.