دلم می خواهد عاشق شوم. 


بیشتر دوستانم عاشق اند. برایشان نامه های عاشقانه پر سوز و گداز می نویسم که بیاندازند سر راه معشوقه شان یا بگذارند لای ترک دیوار یا توی شاخه درختی، که آن ها بردارند. 


دلم می خواهد کسی هم عاشق من بشود.. اما هیچ کس عاشقم نمی شود. 

گاهی برای خودم نامه ی عاشقانه می نویسم و همین را داستان می کنم؛ داستان مردی را که برای خودش نامه های عاشقانه می نویسد...


#هوشنگ_مرادی_کرمانی

کتاب:

#شما_که_غریبه_نیستید