راستی تمام چیزهایی که می نویسم پس از مرگم بجا خواهند ماند و پس از مرگم سالها بعد کسی یا کسانی خواهند امد و دست نوشته هایم را خواهم خواند و ساعتها ساعت جلسه خواهند گذاشت و به دنبال تو خواهند گشت!

کسانی پیدا خواهند شد که مرا یک رویا پرداز بخوانند و کسانی دیگر نیز پیدا خواهند شد که بگویند او واقعا یک عاشق بوده است! 

یک عاشق که انقدر جسارت نداشته که بتواند خودش را به نمایش بگذارد و همیشه خودش را لای کتابها پنهان می کرده است

و عده ای یگر نیز برخواهند خواست و خواهند گفت او صرفایک دختر بوده که نقش عاشق ها را بازی میکرده است تا بتواند مخاطب جذب کند و یا خودش را یک دختر آپدیت نشان دهد...

بعد

توی همان جلسه ها درباره روزهای شادی یا ناراحتیم قضاوت خواهند کرد و من مطمنم انجا دخترکی پیدا خواهدشد شبیه به خودم که بدون انکه از من بت بسازد مرا با تمام اشتباهاتم خواهد پذیرفت و دوستم خواهم داشت و خواهد دانست که من هرگز تصورات هیچکسی نبوده ام...

دخترکی که انجا چند سال از خودش بزرگتر است...! دخترکی درک خواهد کرد اینک ادم دلش میخواهد مثل خودش زندگی کند، یعنی چه!


ومن هم سالها قبل از مرگم حال دخترکی که سالها بعد مرا خواهد خواند وخواهد فهمید را درک میکنم...