بشر همواره درحال پیشرفت است گاهی با سرعت زیاد و گاه کم. پنج عامل ,نیاز , هدفگذاری, برنامه ریزی, اراده و درنهایت عمل هستند که پیش رفت را ممکن میسازند. اما مهمتر از آن ظرفی است که این پیش رفت در آن میسر میگردد مانند قایقی که بر رودی جریان دارد و پیش میرود. شاید حرکت قایق از دید سرنشین به دست پاروزن باشد اما  مسیر و جهت اصلی حرکت را رودخانه یا همان ظرف مشخص میکند . 

آن عامل اصلی که موفقیت را کنترل میکند "شرایط"موجود است. که خود شامل بسیاری پارامتر هاست. شرایط اجتماعی, شرایط اقتصادی, شرایط فکری, میزان توانمندی, محیط پرورش, اجبار محیط .... درواقع باید موفقیت را در قالب شرایط موجود بررسی کرد. 

این روزها بازار کتاب ها و کلاس های موفقیت داغ است.چراکه انسان امروز در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر قرار گرفته است ,  البته با در نظر گرفتن نیاز ذاتی هر فرد به رشد و کمال. در این میان مشاوره موفقیت به یک بیزنس بسیار بزرگ تبدیل شده است که با سخنرانی های حماسی و نوشتن کتابهای فضایی انسان را با هیجانی کاذب به پیش میراند! بیزنسی که بدون در نظر گرفتن شرایط هر فرد برای همگی یک نسخه تجویز میکند که"در هر صورت تو میتوانی" .  آنگونه اراده را برهرچیزی حتی شرایط, قدرتمند نشان میدهند که اگر در جای آفریننده نشسته بودند ...

ماهی ها باید میتوانستد, در عسل شنا کنند.

کوه ها باید میتوانستند, آزادانه حرکت کنند.

پروانه باید میتوانست عقاب را بخورد.

مگس باید میتوانست عرصه سیمرغ را تسخیر کند.

انسان نیاز به خواب نداشت و مدام درحال تلاش کردن بود.

چرا که در آن حالت فعل "ما در هر صورت میتوانیم"در تمام آفرینش راه پیدا میکرد.

انسان ثابت کرده است که "میتواند.." اما نه "در هر صورتی.." . موفقیت های هر انسانی از حد ظرف موجود فراتر نمیرود .ظرفی که لازم به تاکید دوباره است که شامل توانایی ها ,امکانات, شرایط اجتماعی, شرایط فکری و روانی و.. است. 

بدیهی است مشاور موفقتر کسی است که هیجان کاذب بیشتری تزریق کند تا کیسه ای سنگین تر برای خود بدوزد.نسخه ای که مشاوران موفقیت برای همگی تجویز میکنند چیزی شبیه به ریختن سوخت موشک در پیکان است. 

 تنها کسی که میتواند بهترین راه موفقیت راپیدا کند و بپیماید خود فرد است.با درنظر گرفتن  توانایی ها, عادات , نیازهای جسمی و روانی,  ,شرایط فکری, شرایط اجتماعی و خانوادگی ",اراده کند" و "عمل کند".کتاب بخوانیم تا راه خود را پیدا کنیم.