مردها عاشق نمی شوند

اما وای به روزیکه دل مردی 

میان چشم های زنی جا بماند...!

دنیا را سیل می برد

انقدر محبت می بارند....# خودم - نوشت


پی نوشت : دنیای مردا دنیای سیاه و سفیده!