نه تبلیغات شبکه استانی نه تبلیغات روزنامه ها نه بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری ,هیچکدام پاسخ این سوال نیستند. پاسخ سوال حرکت تدریجی میان مردم شهر است. تمام عوامل بیرون از مردم اعم از تبلیغات  و رسانه نقش محرک مردم را دارند و این خود مردم هستند که فرهنگ ساز هستند. وقتی رفتاری زیبا در زندگی اجتماعی شهری دیده میشود به تحسین و سپس الگو برداری از آن میپردازیم .شاید در ابتدا برخی پوزخند تحویلمان دهند اما وقتی که ما به زیبایی آن پی برده ایم و در انجام آن رفتار مصر هستیم ,کسانی که ریشخند میکنند ناچار به تسلیم در برابر جمعی هستند که از این رفتار زیبای ما الگو برداری کرده اند و همراه ما میشوند! 

ما مردمی هستیم که در احترام به مهمان یا همان"دیگری" شهرت داریم و این چه زیباست. ماهیت پشت چراغ ماندن هم همین احترام  به حقوق "دیگری" است که با وسیله نقلیه خود عبور میکند. احترام به زمان در نظر گرفته شده برای عبور فردی ک سواره است. نقطه مقابل این حرکت "دزدی"است! "چیزی جز این نیست که "من  مقداری از وقتی ک برای توست دزدی کرده ام تا خودم عبور کنم"! آیا ما دزد هستیم؟

در تمامی ساعات ماندن پشت چراغ قرمز عابر لازم است و  در ساعات شلوغ اینکار لازمتر است.

برای بهتر زیستن در کنار هم و زیباتر بودن "باید"به یکدیگر احترام بگذاریم.