گاهی ادم توجه فقط یک نفر خاص را میخواهد! دوست دارد همان یک نفر خاص با او بگوید ، و فقط با او بخندد! یا اینکه نه تو جمع او را مخاطب قرار دهد. دوست دارد با و بی علت همیشه تاییدش کند، دوست دارد براش فداکاری کند.

انوقتها ادم نه که اطرافش کسی را نداشته باشد، نه، ولی آدم دلش فقط همان یکنفر خاص را می خواهد یک نفر خاص که نه زیباتر از بقیه است و نه حتی خوش استایل تر...

یک نفر خاص که حتی « معمولی تر» از بقیه هم نیست. 

و گاهی آدم فقط یک نفر خاص را می خواهد چون فقط طنین خنده همان یک نفر تمام مسیر پیاده روی اش را همراهی می کند.

و همان یک نفر خاص است که تمامی خاطره هایش را پر می کند.

همان یک نفر خاص است که بی علت دنبال شبیه اش همه جا می گردد و حتی اتفاقی ادمهایی درست شبیه او سر راهش قرار میگیرند

آدمهایی شبیه به او که خودش نیستند! حتی انقدر شبیه که گاهی ادم هوس می کند برود بهشان بگوید: « هی ، تو! هیچ میدانی چقدر شبیه به « دلخواه» منی؟!» یا اینکه برود بهشان بگوید: « لعنتی! هیچ می دانی با دیدن تو چقدر دلتنگ مخاطب خاصم شدم؟!» یا اینکه بهش بگوید: « با دیدنت چطور قلبم ریخت و‌چقدر شادیم به هدر رفت؟!» یا نه اصلا برود و یکی بزند تو صورت آن شبیه و‌ ازش بپرسد : به چه حقی نقش سراب را بازی کرده است؟!

ولی  ترس از درد سر تازه بهش اجازه رفتن و گفتن همچین چیزهایی را ندهد!

داشتم میگفتم:

گاهی ادم دلش یک نفر خاص را میخواهد که در همان خواستن هاش، هر کاری می کند تا توجه همان یک نفر را جلب کند. برنامه هاش را طبق برنامه هاش هماهنگ می کند ولی از بد حادثه ان یک نفر هرگز متوجه نمی شود! 

حتی دنیای کوچکش انقدر بزرگ می شود که دیگرنمی شود طبق قرار قبلی هم دیدش. 

اصلا بگذار بگویم: یک نفر دقیقا از همان وقتی خاص می شود که گاه و بیگاه سر راه آدم سبز می شود، برات حرف می زند و می خندد!

یا اینکه اصلا نه! یک نفر از همان جایی خاص میشود که رنگ مورد علاقه ات را دوست دارد! و بعد نمیدانم چطور میشود که تو رنگ‌مورد علاقه او را دوست داری!

یا اینکه نه، یک نفر دقیقا از همانجایی خاص میشود که تیم فوتبال مورد علاقه ات تیم او هم هست !

یا نه! نه! نه! یک نفر از جایی خاص میشود که بیهوده با تو مهربان میشود! یعنی نه ک مهربان شود نه! چون او اخلاقش با همه همینجوریست ولی شاید بهتر است بگویم یک نفر وقتی برای ادم خاص میشود که دیگر مثل سابق مهربان نیست!

اصلا همه اینها هم نه، یک نفر ، یک روز ، یک جا برای آدم خاص میشود. 

یک روز و یک جایی که دقیقا مشخص نیست که کدام روز یاکدام مکان بوده اند!

فقط یک روز و یک جا و یک مدت بعد  ادم متوجه می شودکه یک  عمر همیشگی، همه جا توجه همان یک نفر آدم خاص کاملا معمولی را میخواهد! یک نفر خاص که بعد از انکه متوجه خاص بودنش میشود هرگز بهت توجه نمی کند!