در ِ گوشم 

به لطف هندز فری

نی میزند 

استاد حسن کسایی 

در دستگاه ماهور...

با گوش جان می شنوم 

ولی دلم می گوید

استاد جان

هیچ دستگاهی همایون نیست...!