چراغ ها همه خاموشند

پنهانی عکس تو را تماشا میکنم

 پروانه ای

می آید

مثل من

 خیره می شود به صفحه مجازیت

دست میبرم صفحه را میبندم

 زیر دستانم جان میسپارد

اشک میریزم

برای پروانه ای که عاشق تو ی مجازی شده بود