اولین چیزی که مرا مسحور خودش کرد بیان زمینی ، آسمانی ، انسانی و خدایی آن است.  اولین چیزی که مرا مسحور خود کرد حرفهای زمینی ،آسمانی ، انسانی و خدایی کتاب است. اولین چیزی که مرا مسحور خود کرد لطافت اندیشه، ژرفای اندیشه ،رقص واژه ها در نغمه ی زیبای اندیشه ی جبران است.

تمامی این اولین ها باهم مرا مسحور خود کرد.

اندیشه شرقی جبران با هرکس که طالب حقیقت است از شرق تا غرب هم آغوش میشود و چه زیبا او را به رقص می آورد.

"پیامبر" زندگی را نه در جایی دور از فکر و خیال و موهوم و مبهم میجوید، که در همین نزدیکی زندگی را به ما نشان میدهد به نزدیکی احساس و اندیشه تمامی ما..

اگر بخواهم گزیده ای از کتاب را بنویسم باید تمامی کتاب نوشته شود چرا که "پیامبر" گزیده اندیشه و احساس است.

پی نوشت: با صبر با کتاب همراه شوید و دانه به دانه واژه ها را کنار هم قرار دهید تا از زیبایی هرچه بیشتر آن لذت ببرید.