گله ای نیست ز تیغ تبرم

دست خود بود که بشکست کمرم                               

 

دل من بود که شد عاشق آن نرگس مست

او که مست است چه دارد خبر از چشم ترم


شعر: پیمان