در این رمان نویسنده خیلی خوب توانسته به توصیف جزئیات بپردازد تا جایی که گاهی اصل داستان فراموش میشود. داستان زندگی "امیر" است که در افعانستان زندگی میکند به گونه ای که مشکلات طالبان و سنت گرایی مذهب فقر و قومیت گرایی های کورکورانه و مسائل شخصی باهم پیوند میخورند و زندگی امیر را شکل میدهند. اما روی دیگر داستان زندگی زیبای افعانها پیش از ورود روسیه به این کشور است. در افعانستان هم مانند خیلی دیگر از کشورها زندگی جریان داشته وکودکان، کودکی میکردند.

نکته منفی داستان توصیفات گاهی بیش از اندازه است که از اصل داستان دور میشود. نویسنده بیشتر از اینکه مسائل و مشکلات افغانستان را هدف قرار دهد مشکلات درونی خودش را بیان میکند . به نظر بنده داستان میتوانست بسیار قویتر طرح شود ،به پیش رود و پایان پذیرد.