اخلاق و فرهنگ ایران را از منظر دقیق علمی بررسی میکند .با آمار ها و ارقام واقعی خواننده را با واقعیات همراه میکند و پس از تعریف یک سری نظریات جامعه شناختی از نیمه کتاب شروع به تحلیل خلق و خوی ایرانیان میکند .

اینکه نصف حجم کتاب را به بررسی اعداد و ارقام و نظریه های جامعه شناسی اختصاص میدهد کار زیبایی نیست و فراستخواه به درازگویی پرداخته است. با توجه به موضوعی به این اهمیت تحلیل بیشتری می طلبید.

 از نظر تحلیلی یک سری ضعف و قوت دارد. بیان مطالب تا حد زیادی در لفافه اصل مطلب را انتقال نمیدهد. اما با تکیه بر تاریخ به نتایج خوبی رسیده است که زیبا بیان شده است. و بیان مطالب به صورت خلاصه و فلوچارت کار خوبی است که دیده شد.

 به طور کلی کتاب خوبی است. مطالب خوبی را آموزش میدهد اما انتظار بیشتری داشتم.