قول میدهم به هیچ چیز عشق نورزم وقتی هیچ چیز ارزشش را ندارد.

 

عشق به آینده؟ وقتی "اکنون" را هم نداریم  عشق به آینده چه حماقت بزرگی است . آینده احمقانه ترین چیزی است که ادمی به دنبال آن است و هیچکس به آن نرسیده ,هر آنچه هست همین اکنون است که سرشار از ناکامی است. اکنون پلی است به آینده , اکنون آینده را میسازی و ... همگی برای خر کردنت وعده سر خرمن میدهند , اکنون زجر بکش که آینده در انتظار توست  ,آینده ای که مانند سایه ,هیچکس نمیتواند در آغوشش بگیرد همگی به تو میگویند درد بکش برای رسیدن یک قانون زندگی همیشه ثابت است : تو همیشه در حال زجر میکشی و همیشه به دنبال آینده ای"

 

عشق به خدا؟ روی صندلی لهستانی اش نشسته که قیژ قیژ صدا میدهد و پاپ کورن میخورد و موزیک ویدیوی جنیفر لوپز میبیند و عین خیالش نیست که اینجا چقدر سیاه شده است وقتی من خودم را برایش به در و دیوار میکوبم که وای خدای من تو چقدر خوبی چقدر بزرگی چقدر مهربانی   همین الان ,همین لحظه, به کمکت نیاز دارم. پس کجایی؟ لابد  طبق حکمتت صلاح نمیبینی الان کاری کنی وقتی که جان به لب رسید  دست به کار میشوی که آنوقت دیر است و کمکت دردی دوا نمیکند . پاپ کورنت را بخور

عشق به خدا چه حماقت بزرگی است

 

عشق به دختر خوب شهر؟ وقتی برای وصال معشوق هرچه در توان داری انجام میدهی اما تمام ارکان هستی مانند دیوار بتنی در مقابل تو ایستاده اند  ,فرهاد کوه کن هم نمیتواند با چکش قراضه اش از دیوار بتنی عبور کند.تنها دلت به موهای بلند یار خوش است که از آنسوی دیوار مانند راپونزل  به دستت برساند تا از دیوار بالا بکشی و به وصالش برسی اما دریغ که یار هم بیخیال از کمک به تو  موهایش را در آرایشگاه صغری بند انداز  به قیمت چند پول ناقابل کوتاه کرده و امیدت به راحتی هرچه تمامتر ناامید میکند تا مبادا به وصالش برسی . عشق به دختر شهر چه احمقانه زیباست و چه زیبا احمقانه است.