این حد از فاجعه رو با هیچ کلمه ای نمیشه توصیف کرد. با هر عقیده ای این فاجعه بسیار دردناکه کشتن بخاطر عقیده و کشته شدن بخاطر عقیده ناعادلانه ترین کار ممکنه . ایدئولوژی هرجا حاکم باشه همین فاجعه رو داره . چه اسلام داعشی و چه بودا میانماری . نمیخواهم تحلیل کنم ،عمق این فجایع نیاز به تحلیل نداره و باید روی زانو نشست و داد زد بس کنیییید! اما چه سود...

اگه منابع مالی و غیر مالی داشت مسلما حامی پیدا میکرد، یکی به اسم ناتو ، یکی به اسم مدافع ، یکی به اسم آمریکا، یکی به اسم همسایگی ،البته کاملا طبیعیه تا سودی درکار نباشه حرکتی صورت نمیگیره . هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره، اخلاق سرپوشیه واسه رسیدن به منافع .

جایی که پول نباشد خدا هم نیست..