میخواستم یه پست بنویسم ،حس نوشتن اومد، حداقل یک ساعت وقت نیاز داشت.

 اما دیدم هدفم مهمتره ،باید بخوابم که صبح زود بیدار شم.